Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ra lệnh tử hình 204 người

Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ra lệnh tử hình 204 người

Thư của cựu Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế, Thiếu Tá Liên Thành gởi: – Hoàng Phủ Ngọc Tường, Cán bộ trí vận thuộc Khu ủy Khu 5 (Miền Trung). – Tổng thư ký Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình – Chủ tịch Tòa Án Nhân Dân tại trường trung học Gia Hội, Bãi Dâu, Quận II Thị xã Huế…

Đọc thêm