Thình nguyện thư không bầu Phạm Sanh Châu chức Tổng Giám Đốc UNESCO

KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ KHÔNG BẦU ỨNG VIÊN CS PHẠM SANH CHÂU GIỮ TỔNG GIÁM ĐỐC UNESCO

 

Leave a Comment